واحد پشتیبانی

سوالات متداول

ما در زیر به سوالات و مشکلاتی که ممکن است برای شما به وجود آید پاسخ داده ایم

امور مربوط به پذیرنده

رمز سرپرست مسدود شده است

در صورتی که سه بار رمز پذیرنده را اشتباه زده باشید این پیام به هنگام ورود به منوی پذیرنده نمایش داده می شود. برای رفع این مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید. موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شمـاره همراه و سـاعت کاری فروشگـاه.

GPRS آماده نیست

بعد از قرار دادن سیمکارت موجود درون یک تلفن همراه اطمینان حاصل کنید که خط متصل و سیمکارت اعتبار دارد. در صورتی که تماس برقرار نشد مشکل سیمکارت را رفع کنید. نمایش این پیغام ممکن است به دلیل مشکل باتری دستگاه باشد، اگر شارژ آن کمتر از ۱۵% است دستگاه را شارژ کنید. نکته: سیم کارت را در جای خود قرار دهید. در صورتی که مشکل از سیمکارت و باطری دستگاه نبود، موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و ساعت کاری فروشگاه.

عدم بوق شماره گیری

بعد از آنکه از یکطرفه نبودن خط اطمینان پیدا کردید خط تلفن متصل به کارتخوان را به گوشی تلفن بزنید؛ اگر خط تلفن وصل بود سایر سوکت های ورودی تلفن در پشت دستگاه را امتحان کنید. در صورتی که مشکل رفع نشـد موضوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبانی گـزارش دهید: شمـاره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و سـاعت کاری فروشگـاه.

کاغذ موجود نیست

ابتدا از بودن رول کاغذ دون دستگاه اطمینان حاصل کنید، سپس طرز قرارگـیری صحیح رول کـاغذ درون دستگاه را چک کنید. شیوه صحیح جاگذاری رول کاغذ: مقداری از کاغذ را باز کنید (حدود ۱۰ سانتی متر) موقع بستن درب دستگاه نیازی به عـبور دادن کاغذ از قسمت خاصی نیست. مجددا کارت بکشید و عملکرد دستگاه را بررسی کنید. در صورتی که مشکل رفع نشد موضوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبانی گزارش دهیـد: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفـن ثابت، شمـاره همراه و سـاعت کـاری فروشگـاه.

پاسخی دریافت نشد

در صورتی که دستگاه ثابت است حتما موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گـزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شماره هـمراه و ساعت کـاری فروشگـاه.

امور مربوط به نماینده

رمز سرپرست مسدود شده است

در صورتی که سه بار رمز پذیرنده را اشتباه زده باشید این پیام به هنگام ورود به منوی پذیرنده نمایش داده می شود. برای رفع این مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید. موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شمـاره همراه و سـاعت کاری فروشگـاه.

GPRS آماده نیست

بعد از قرار دادن سیمکارت موجود درون یک تلفن همراه اطمینان حاصل کنید که خط متصل و سیمکارت اعتبار دارد. در صورتی که تماس برقرار نشد مشکل سیمکارت را رفع کنید. نمایش این پیغام ممکن است به دلیل مشکل باتری دستگاه باشد، اگر شارژ آن کمتر از ۱۵% است دستگاه را شارژ کنید. نکته: سیم کارت را در جای خود قرار دهید. در صورتی که مشکل از سیمکارت و باطری دستگاه نبود، موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و ساعت کاری فروشگاه.

عدم بوق شماره گیری

بعد از آنکه از یکطرفه نبودن خط اطمینان پیدا کردید خط تلفن متصل به کارتخوان را به گوشی تلفن بزنید؛ اگر خط تلفن وصل بود سایر سوکت های ورودی تلفن در پشت دستگاه را امتحان کنید. در صورتی که مشکل رفع نشـد موضوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبانی گـزارش دهید: شمـاره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و سـاعت کاری فروشگـاه.

کاغذ موجود نیست

ابتدا از بودن رول کاغذ دون دستگاه اطمینان حاصل کنید، سپس طرز قرارگـیری صحیح رول کـاغذ درون دستگاه را چک کنید. شیوه صحیح جاگذاری رول کاغذ: مقداری از کاغذ را باز کنید (حدود ۱۰ سانتی متر) موقع بستن درب دستگاه نیازی به عـبور دادن کاغذ از قسمت خاصی نیست. مجددا کارت بکشید و عملکرد دستگاه را بررسی کنید. در صورتی که مشکل رفع نشد موضوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبانی گزارش دهیـد: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفـن ثابت، شمـاره همراه و سـاعت کـاری فروشگـاه.

پاسخی دریافت نشد

در صورتی که دستگاه ثابت است حتما موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گـزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شماره هـمراه و ساعت کـاری فروشگـاه.